Zonneparken Drimmelen

Onze cijfers

Totaal opp.

66.54 ha

Opp. zonnepark.

54.8 ha

Opp. natuur

11.7 ha

Capaciteit

58 MW

Energieproductie

54.000 MWh

Voorzien van zonne-energie

18.000 huishoudens

CO2 reductie

30.240 ton

Gelijk aan de uitstoot van

13.440 auto's

Algemene Informatie

Zon- én Natuurparken Drimmelen

Om de continu groeiende CO2 uitstoot te kunnen reduceren is het van belang minder afhankelijk te worden van vervuilende energie productie. De zonneparken in Drimmelen leveren een significante bijdrage aan de energietransitie van ons land. Deze gemeente zal het bewijs gaan leveren dat zonneparken zeker geen saaie vlakte hoeft te zijn met enkel zonnepanelen.

Door de slimme vormgeving en inrichting van het park leidt het realiseren van dit project tot een uitgebreider recreatieportfolio en betere duurzaamheid van de gemeente, zonder dat dit invloed heeft op de agrarische functies van het land.

Middel tot een doel

  • Reductie van CO2 uitstoot; bijdrage aan een energieneutraal Drimmelen in 2040
  • Lokale en sociale participatie
  • Omvangrijke natuur
  • Meer biodiversiteit
  • Uitgebreidere recreatiemogelijkheden
  • Duurzame en natuurlijke voedselproductie
  • Maatschappelijk relevante landbouw

Samen sterker

Zonneparken zoals deze bieden de mogelijkheid om samen met maatschappelijke organisaties en de bewoners van de gemeente een nieuwe inpassing te geven aan bestaande gebieden. Daarom is het van belang dat de burgers gebruik maken van hun zeggenschap in het opnieuw inrichten van deze gebieden. Zodat naast de komst van parken die hernieuwbare energie opwekken, ook andere initiatieven daar omheen ontwikkeld kunnen worden die de levenskwaliteit van de burgers verder doet verbeteren.

Groene stroom productie & CO2 reductie

In totaal zullen de parken in Drimmelen een totaal vermogen hebben van ca. 58 MW. Hiermee zal ongeveer 54.000 MWh aan groene stroom worden geproduceerd. Met het huidige gemiddelde verbruik per gezin is dit voldoende voor voor 18.000 Drimmelense huishoudens.

Met het opwekken van deze groene energie is het niet meer nodig stroom te gebruiken die opgewekt word met gebruik van fossiele brandstoffen. In totaal levert dit een CO2 reductie op van zon 30.240 ton. Dit is gelijk aan de uitstoot van 13.440 auto’s per jaar.

Buiten het verlagen van de CO2 uitstoot door hernieuwbare energie op te wekken, wordt er ook met behulp van slimme beplanting en bodembeheer koolstof opgeslagen in de biomassa van de bodem. Dit heet een bodem klimaat systeemdienst (CSS Carbon Capture & Storage). Een tussen de panelen geplaatst diep wortelend, kruidrijk gras mengsel met klaver haalt CO2 uit de lucht en slaat de koolstof op in de bodem waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de totale CO2 reductie van de projecten. Met het juiste beheer kunnen er per jaar enkele tonnen per hectare aan CO2 in de bodem worden opgeslagen. Grasland bevat significant meer organische- en koolstof in de bodem in vergelijking met akkerland.

Lokale participatie

Door de verduurzaming van de energievoorziening lokaal of regionaal te organiseren kan de lokale gemeenschap profiteren van participatie in de energietransitie. Deze participatie maakt het zowel mogelijk hier financiële vruchten van te plukken alsmede persoonlijk deels verantwoordelijk te zijn voor het realiseren van de verduurzaming van de gemeenschap.

Het streven is om de lokale gemeenschap te laten participeren in de levensloop van het park. Dit kan op verschillende manieren mogelijk gemaakt worden zowel individueel als collectief met bijvoorbeeld een revolverend fonds of energie coöperatie. Daarnaast is participeren in de vorm van investeren met het eigen vermogen of een (obligatie)lening mogelijk.

Buiten financiële participatie, zullen deze parken ook een maatschappelijke inbreng geven aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij zonneparken zoals deze is er behoefte aan onderhoud. Het schoonmaken van de panelen, beheren van de natuur en het oogsten van voedsel. Deze werkzaamheden kunnen onder begeleiding uitgevoerd worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als het park tot realisatie gebracht wordt, zal er een contract worden gelegd met !GO voor het inzetten van mensen die de passende werkzaamheden zullen verrichten.

Natuur & Biodiversiteit

Om een ecologische balans in de natuur te behouden, is het van belang om meerdere planten, dieren en insecten te behouden in de natuur. Onderzoek heeft uitgewezen dat onze manier van het bedrijven van landbouw met veel monocultuur ten koste gaat van deze natuur en biodiversiteit.

Met de komst van deze parken kan de landschappelijke kwaliteit verbeterd worden door de natuur opnieuw vorm te geven. Nieuwe vormgeving van de natuur kan mogelijk gemaakt worden door het gebruik van lage struiken, kruidenrijke grassen en bloemrijke randen met bijenkasten. Verschillende opties zijn mogelijk, ook met beperkte schaduwvorming op de zonnepanelen.

Lokale deskundige partijen zoals Stichting Bei, Agrarische na- tuurvereniging, Madese Natuurvrienden, Kiemkracht worden gevraagd mee te denken met het kiezen van de juiste, inheemse planten en natuur en hoe deze te onderhouden.

Recreatie - Een uniek Drimmelen

Drimmelen mag trots zijn, en een voorbeeld zijn voor andere plaatsen, met haar bijdrage aan de energietransitie. Door het realiseren van zonneparken, wordt er een unieke kans gecreëerd voor de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden voor de bewoners. Door middel van het verbinden van bestaande natuur met nieuwe natuur rondom het zonnepark, ontstaan er unieke mogelijkheden natuurstroken en paden aan te leggen voor fietsers en wandelaars rondom of tussen de zonnepanelen.

Alsmede kunnen er speelplekken ontwikkeld worden voor kinderen. Die buiten de recreatie ook een educatieve bestemming kunnen krijgen door interessante informatie te geven over de noodzaak van de energietransitie en zonnepanelen.

Verschillende andere mogelijkheden kunnen tot realisering gebracht worden zoals een verhoogd uitkijkpunt met uitzicht op het park, en oplaadpunten voor E-bikes waardoor de groene energie direct gebruikt kan worden door recreanten.

Nieuwe initiatieven kunnen in samenwerking met de bewoners ontwikkeld worden, de inbreng van recreanten wordt hierbij natuurlijk uitermate op prijs gesteld.

Duurzame voedsel productie

De gemeente Drimmelen heeft verschillende burger initiatieven met betrekking tot gezond en verantwoord eten en lokale voedselproductie zoals de pluktuin en het voedselbos, die de brug bouwen tussen vraag en aanbod van lokale streekproducten.

De mogelijkheid bestaat om aan de rand van de zonneparken of tussen de panelen gewassen te planten. Er kunnen speciale gewassen aangeplant worden in combinatie met zonnepanelen, denk bijvoorbeeld aan kruiden, struiken, nootachtige bomen en zelfs fruitbomen. Op deze manier kan voedsel geproduceerd worden dat relatief weinig verzorging nodig heeft.

In samenwerking met lokale deskundigen op dit gebied kan er bepaald worden welke beplanting aangebracht kan worden en hoe deze voedselproductie beheerd word.

Bewuste landbouw

Veel landbouwers hebben last van de huidige productie druk tegen lagen kosten en willen dit veranderen. Gangbare landbouw gaat ten koste van milieu en natuur en de maatschappij staat steeds kritischer tegen de negatieve effecten die daarbij komen kijken.

Met deze zonne- en natuurparken blijft landbouwgrond behouden, door zonnepanelen te combineren met voedselproductie of veehouderij. Zo worden er onder andere grazende schapen ingezet om begroeiing kort te houden waardoor zaden zicht kunnen ontwikkelen en verspreid kunnen worden. Voor deze doeleinden zijn speciale zonne-installaties waarbij panelen zonder problemen gecombineerd kunnen worden met gewassen of dieren.